KONULAR

Kongre aşağıda belirtilen konularla sınırlı olmayıp, Türk kültüründe aile ile ilgili tüm araştırmalara açıktır.

1. Aile ve Eğitim:

 • Aile ve Karakter Eğitimi
 • Aile ve Değerler Eğitimi
 • Aile ve Anne Baba Eğitimi 
 • Aile ve Çocuk Edebiyatı
 • Aile ve Etkili İletişim
 • Aile ve Öğretmen
 • Aile ve Okul
 • Aile ve Eğitim Materyalleri
 • Aile ve Oyun
 • Aile ve Eğitim Programları
 • Aile ve Özel Eğitim
 • Aile ve Medya Okuryazarlığı
 • Aile ve Müzik Eğitimi
 • Aile ve Uzaktan Eğitim
 • Aile ve Sanat Eğitimi
 • Aile ve Eğitim Politikaları
 • Aile ve Eğitimde Güncel Konular
 • Erken Çocukluk Dönemi ve Kültür
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılımı
 • Erken Çocukluk Dönemi Aile Eğitim Çalışmaları

2. Aile ve Sanat:

 • Sanat Eseri ve Tasarım Ürünlerinde Aile
 • Geleceğin Aile Yapısını Şekillendirmede Sanat ve Tasarım
 • Aile Yapısında Sanatçı ve Tasarımcı Olarak Anne Baba Olmak
 • Aile Yapısında Sanatçı ve Tasarımcı Olarak Kadın Olmak
 • Bir İletişim Aracı Olarak Reklam Ürünlerinde Aile Olgusu
 • Sanat Türü Olarak Sinemada Aile
 • Sanat Türü Olarak El Sanatlarında Aile
 • Türk Aile Yapısında Sanat ve Tasarım Algısı
 • Türk Aile Yapısının Gelecek Kuşaklara Aktarımında Oyun Tasarımı
 • Türk Aile Yapısının Gelecek Kuşaklara Aktarımında Çizgi Film ve Animasyon
 • Türk Aile Yapısının Gelecek Kuşaklara Aktarımında Sanat Eserinin Rolü
 • Türk Aile Yapısının Eğitim Amaçlı Kitap Tasarımlarına Yansıması
 • Tasarım Yönüyle Sosyal Medyada Aile
 • Tasarım Yönüyle Çocuk Kitaplarında Aile
 • Türk Aile Yapısında Duygu Birliği Sağlamada Sanat ve Tasarım
 • Sanatın Türk Aile Değerlerinin Korunmasındaki Rolü

3. Aile ve Din:

 • İlahi Dinlerde Aile
 • İslam’da Aile
 • Kur’an’da Aile
 • Hadislerde Aile
 • Risâlet’ten Günümüze Aile
 • İslam Aile Hukuku ve Güncel Problemler
 • Değerlerin Kazanımı, Korunması ve Taşınmasında Aile
 • Ailede İnanç ve Ahlak Eğitimi
 • Aile İçi İlişkiler (İletişim) ve Manevi Yaşam
 • Değişen Roller ve İlişkiler Bağlamında İslam’da Kadın ve Aile
 • Aile İçi Şiddet ve İslam
 • Ailenin Korunmasında Dini İnanç ve Uygulamalar
 • Ailenin Çözülmesi ve Oluşan Manevi Risk Alanları
 • Modernleşme Sürecinde Türk Aile Yapısı ve Din
 • Ailevî Psiko-sosyal Sorunlar ve Manevi Danışmanlık
 • Dini Tutum, Dindarlık ve Aile Araştırmaları
 • Diyanet İşleri Başkanlığının Aileye Yönelik Çalışmaları

4. Aile ve Tarih:

 • Eski Türk Toplumlarında Aile 
 • Osmanlı Devleti’nde Aile
 • Cumhuriyet Döneminde Aile
 • Arkeolojik Buluntular Bağlamında Aile

5. Aile ve Ekonomi:

 • Bir Ekonomik Birim Olarak Aile
 • Tüketim Toplumu ve Aile
 • Sosyal Sermaye ve Türk Aile Yapısı
 • Beşeri Sermayenin Gelişiminde Ailenin Rolü
 • Bir Girişimcilik Tipi Olarak Aile İşletmeleri
 • Türk Aile Kültüründe Tasarruf Eğilimleri

6. Aile ve Sağlık:

 • Salgın Hastalıklar ve Aile
 • Spor ve Aile
 • Demografik Tartışmalar 

7. Aile ve Sosyoloji:

 • Aile ve Kültür
 • Toplumsal Değişme ve Aile
 • Toplumsal Yapı ve Aile
 • Modernleşme ve Aile
 • Küreselleşme ve Aile
 • Kuşaklararası İlişkiler
 • Aile ve Kadın
 • Aile ve Çocuk
 • Aile ve Yaşlılık
 • Aile, Bilim ve Teknoloji
 • Aile ve Sosyal Hizmetler
 • Aile ve STK’lar, Dernek ve Vakıflar

8. Aile ve Medya:

 • Aile ve Sosyal Medya
 • Görsel/Yazılı Basında Aile
 • Aile ve Reklam
 • Aile ve Müzik
 • Aile ve İletişim

9. Aile ve Edebiyat:

 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında Aile
 • Divan Edebiyatında Aile
 • Anonim Halk Edebiyatında Aile
 • Âşık Edebiyatında Aile
 • Tasavvuf Edebiyatında Aile
 • Türk Romanlarında Aile
 • Türk Destanlarında Aile
 • Türk Halk Hikâyelerinde Aile
 • Türk Masallarında Aile
 • Türk Şiirinde Aile
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Aile
 • Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatında Aile
 • Milli Edebiyat Dönemi Eserlerinde Aile 
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Aile
 • Günümüz Edebiyatında Aile
 • Türk Tiyatrosunda Aile
 • Türk Gazetelerinde Aile

10. Aile ve Hukuk:

 • Aile ve İnsan Hakları
 • Medeni Kanun ve Aile
 • Uluslararası Anlaşmalar ve Aile

11. ÖZEL BAŞLIK:

 • Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklarda Aile